Název instituce

Mendelova univerzita v Brně

Adresa Zemědělská 1
613 00 Brno
Kontaktní web
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax
Komunitní servery
Popis
 

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.

Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická fakulta sídlí v Lednici, ostatní v Brně. Počet studujících na univerzitě v současné době dosahuje čísla 10 654 studentů, z toho je 585 studentů zahraničních.

Mendelova univerzita v Brně reaguje systematicky na změny národního i mezinárodního prostředí a pružně přizpůsobuje těmto změnám obsah, formy a metody vzdělávání. Zájemci o studium si tak mohou vybrat z 42 akreditovaných studijních oborů bakalářského studia a 47 oborů navazujícího magisterského studia. Kromě toho univerzita nabízí také možnost studia v anglickém jazyce - na bakalářském stupni je to 5 oborů, v navazujícím magisterském studiu pak 7 oborů. V nabídce jsou takové atraktivní obory jako Agroekologie, Biotechnologie, Rostlinolékařství, Automobilová doprava, Chov koní a agroturistika, Technologie odpadů, Technologie potravin, Regionální rozvoj, Tvorba a výroba nábytku, Biotechnické úpravy krajiny, Lesnictví, Ekonomická informatika, Cestovní ruch, Veřejná správa, Finance, Zahradní a krajinářská architektura, Vinohradnictví a vinařství, Zahradnictví, Technické znalectví a pojišťovnictví a řada dalších. Nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve studiu doktorském. Pro zájemce o kombinovanou formu studia (studium při zaměstnání) je připraven výběr z 16 oborů bakalářského a 14 oborů navazujícího magisterského studia. I v kombinované formě je nabízena možnost studia v anglickém jazyce.
Věda a výzkum jsou trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně. Šíře a diverzifikace výzkumných činností se projevuje ve věcném zaměření výzkumných projektů: ty pokrývají oblast od faktorů zemědělské, lesnické, zahradnické a dřevařské produkce/půda, voda, a další živé a neživé vstupy/, vztahů produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví, k životnímu prostředí, zpracování a zhodnocení primární produkce, organizace a řízení procesů, souvisejícíh se zajištěním relevantních činností v průběhu celého potravinového řetězce, i hodnocení jejich ekonomické efektivnost až po dopady těchto činností v širších ekonomických souvislostech a akcentech na oblast venkova. 
Oblastmi, do nichž je směřována disponibilní vědecko-výzkumná kapacita pracovišť univerzity (výzkumný program), jsou výzkumné záměry, výzkumná centra, grantově financovaný výzkum, specifický výzkum (výzkum studentů) a zapojení do mezinárodnách výzkumných programů, které představují jednu z aktivit priority internacionalizace univerzitních činností. 
Pozornost je tradičně věnována poradenské činnosti, organizaci vědeckých aktivit v rovině konferencí, seminářů, výstav, workshopů a různých specializovných kurzů. V rámci expertní činnosti participují specialisté všech fakult na koncepční činnosti resortních ministerstvech, na formulování prioritních programů zemědělského, lesnického i ekonomického výzkumu, včetně deklarování priorit výběrových grantových agentur.
Kvalita výzkumu na univerzitě a jeho obsah se kontinuálně zvyšuje také v souvislosti s modernizací přístrojového vybavení (ročně přibližně 11 mil. Kč) a dalšího technického zázemí a rovněž s rostoucí mezinárodní spoluprací a trvale udržovanými kontakty a spoluprací se zemědělskou, lesnickou, zahradnickou a ekonomickou praxí.
Kvalita výzkumu je ověřována i popularizována zejména publikačními výstupy. 
Zastoupení akademických a výzkumných pracovníků univerzity ve vědeckých společnostech v ČR i v zahraničí, v komisích grantových agentur a také v redakčních radách vědeckých časopisů je dlouhodobě stabilizovaná na solidní úrovni. S diverzifikací výzkumu koresponduje i oblast zdrojů financování výzkumu, zahrnuje zejména veřejné zdroje, a to institucionální a účelové (grantové), domácí i zahraniční.


Pozice na mapě
Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.13s