Název instituce

Ostravská univerzita - studenti

Adresa Faculty of Science, Department of Physics, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Kontaktní web www.osu.cz
Kontaktní email
Kontaktní telefon/fax Telefon: +420597092151; +420597092156, Fax: +420597092152
Komunitní servery
Popis
The University of Ostrava (www.osu.cz) was established on 28 September 1991. The University provides higher education at its Faculties of Philosophy, Education, Science and its Medical-Social Faculty, as well as at its Institute for Artistic Studies. The degree programmes offered by the University include a wide range of Bachelor’s, Master’s, follow-up Master’s and doctoral degrees.
The Department of Physics on Faculty of Science provides tuition of physical, biophysical, and physical-chemical courses, didactics of physics, preparatory and higher applied mathematics, computer bases.
The Department provides the following Bachelor programmes: Experimental Biology, Physics, Biophysics, Computer Modelling in Physics, Measuring and Computer Presentation of Data. It also provides the two-year follow-up Master’s programmes: Biophysics, Teaching Physics for Secondary Schools, Teaching Physics for Elementary Schools. The Department offers a doctoral programmes in Biophysics and Theory of Education in Physics.
The Department organizes the above-mentioned research in cooperation with major universities and scientific institutions in France, Italy, Poland, Sweden, Germany, Slovenia, and Slovakia.
The Department runs several specialized, well-equipped educational and research laboratories.
Pozice na mapě
Pracovníci
Bc. Ursula Ferretti
email:
student navazujícího (Mgr.) studia Biofyziky

V současné době se věnuji rozvoji in-vitro metod pro stanovení antioxidační aktivity (ABTS, DPPH a ORAC), redukční síly (FRAP) a stanovení celkového množství polyfenolů (TPC). Uvedené metody chci využít k zodpovězení otázky, zda bude antioxidační ...
Bc. Jindřich Fojtík
email:
student magisterského studia Experimentální biologie

V současné době se zabývám řešením práce:  Fermentace s pevnou fází (solid-state fermentation, SSF) houbových organismů a jejich využití v biodegradaci organopolutantů.
Bc. Monika Husovská
email:
student magisterského studia Experimentální biologie

Bc. Michaela Knapová
email:
student magisterského studia oboru Experimentální biologie

V současné době se věnuji studiu biodegradace plastových polymerů pomocí kmenů bakterií a hub. Sleduji schopnost izolovaných kmenů degradovat vybrané plasty v tekutém mediu. Studuji srovnání schopnosti degradovat intaktní plasty a plasty stejného ...
Bc. Lenka Kuchařová
email:
student magisterského studia Biofyzika

V současné době se věnuji studiu vlivu zvýšených teplot a nadměrné ozářenosti na funkčnost fotosyntetického aparátu vyšších rostlin, zvláště na fotosyntetický aparát ječmene jarního a smrku ztepilého. Ke studiu využívám experimentální metody měřen...
Bc. Zuzana Marková
email:
student magisterského studia Experimentální biologie

V rámci své diplomové práce se zabývám ekofyziologickými aspekty rozdílného spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na vyšší rostliny. Konkrétněji se zaměřuji na percepci rozdílných složek fotosynteticky aktivní radiace (FAR), úlohu fo...
Mgr. Zuzana MATEROVÁ
email:
Ph.D. student

Během svého bakalářského studia, ukončeného v roce 2009, jsem se věnovala vlivu UV záření na syntézu epidermálních látek v listech rostlin (epidermální UV stínění, fluorescenční techniky), které zvyšují odolnost rostlin proti poškození fotosynteti...
Mgr. Marie OPÁLKOVÁ
email:
Ph.D. student

I finished my Bc. and M.Sc. studies of Systematical Biologie and Ecology at University of Ostrava in years 2011 and 2013, respectively. In Bachelor Thesis, my focus was on synanthropic vegetation in the area of the city of Ostrava. In Master Thesi...
Bc. Martina Prokopová
email:


V současné době se zabývám elektrochemickou detekcí apoptózy, jenž provádím značením volných 3´OH konců fragmentované DNA, k jejichž vzniku dochází v důsledku působení apoptických enzymů v buňkách procházejících apoptózou. Volné konce DNA jsou zna...
Mgr. Jan SEMER
email:
Ph.D. student

Během svého bakalářského a magisterského studija (ukončeny v letech 2010 a 2012) jsem se věnoval optimalizaci podmínek polymerázové řetězové reakce (PCR) pro detekci poškození DNA komplexy oxidu osmičelého a dietylpyrokarbonátu a následně k možnos...
Mgr. Ladislav ŠIGUT
email:
Ph.D. student

I finished my Bc. and M.Sc. studies of Biophysics at University of Ostrava in years 2009 and 2011, respectively. My main focus was ecophysiology of plants using leaf level gas exchange analysis. My current research aim is exchange of matter and...
Bc. Monika Šimíčková
email:
student magisterského studia Experimentální biologie

V současné době se věnuji hodnocení akutní toxicity vod pocházející z automobilové mycí linky v rámci vypracování diplomové práce. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku dopravy, hlavní látky znečišťující prostředí a jejich negativní ...
Bc. Martina Šimková
email:
Student magisterského studia oboru Experimentální biologie

V současné době je má práce zaměřená na ekotoxikologii, kde se zabývám sledováním účinnosti biodegradace plastů, u kterých proběhla šesti týdenní biodegradace za využití různých organismů. Výsledná účinnost je hodnocena pomocí řasového testu a inf...
Přidej na TiskPřidej na OblíbenéPřidej na e-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter
 
0.68s